میله
•در تمامی کول ها از تسمه 2 میلی متری به ارتفاع 2 سانتی متر استفاده شده است. • در صورت سفارش امکان تولید با میلگرد نیز امکان پذیر می باشد.